Polityka Prywatności FB

Zgody

 

Polityka Prywatności użytkowników strony „www.facebook.com/Debt-Recovery-Sp-z-o-o-109456273966638” w serwisie społecznościowym Facebook

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzenia profilu firmowego w serwisie społecznościowym Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/Debt-Recovery-Sp-z-o-o-109456273966638 / (dalej zwanej Platformą).

Szanując prawa Użytkownika do informacji, opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która pozwoli Ci zrozumieć, w jakim celu prowadzimy nasz profil, jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy. Kierując się zasadą poszanowania prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z Platformy informacji, w tym informacji zawierających Dane Osobowe Użytkowników prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu Facebook wraz z aplikacjami wspomagającymi (np. Messenger) jest Facebook Ireland Ltd. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebook Ireland Ltd. dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Administrator Danych osobowych, pozyskiwanych przez profil Debt Recovery Sp. z o. o.

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników profilu firmowym prowadzonym w serwisie społecznościowym Facebook jest Debt Recovery
Sp. z o. o., Foksal 18, 00-382 Warszawa.

adres strony internetowej: www.debt-recovery.pl
adres e-mail: windykacja@debt-recovery.pl
telefon kontaktowy: (+48) 502 959 724

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym każdy użytkownik ma prawo się kontaktować w kwestii przetwarzania i ochrony danych osobowych w formie elektronicznej, pisząc na adres ochronadanych@debt-recovery.pl

Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie w celach:

- marketingu usług świadczonych przez Debt Recovery Sp. z o. o. oraz prowadzenia komunikacji z innymi użytkownikami wynikającej z łączącej strony relacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

- umożliwienia użytkownikom otrzymywania spersonalizowanych informacji marketingowych w szczególności o promocjach, produktach, konkursach prowadzonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit a) oraz c) RODO);

- statystycznych i analitycznych związanych z analizowaniem reakcji użytkowników na prowadzone za pośrednictwem „Platformy” akcji marketingowych np. analizowanie wejść, polubień, komentarzy, itp. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane przetwarzamy wyłącznie na podstawie określonych podstawach prawnych ich przetwarzania. Może być to:

- uzasadniony interes Administratora, który odnosi się do prowadzenia przez „Platformę” marketingu usług świadczonych przez Debt Recovery Sp. z o. o. oraz prowadzenia komunikacji z innymi użytkownikami wynikającej z łączącej strony relacji oraz prowadzenia zestawień statystycznych;

- realizacja umowy, która może wynikać z prowadzonej korespondencji;

- udzielona zgoda Użytkownika, w zakresie dostarczania spersonalizowanych informacji dotyczących łączącej strony relacji lub na żądanie użytkownika.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Możemy, zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w zakresie:

- adresu e-mail Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji)

- Imion i Nazwiska (podane w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);

- Płeć Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook);

- Datę urodzenia Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);

- Adres zamieszkania Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);

- Numer telefonu Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);

- Zdjęcie profilowe Użytkownika (podane w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook lub w zakresie wykorzystywanego komunikatora „messenger”);

- Inne dane podane w czasie odwiedzania Naszej Platformy, a wynikające z komentarzy, polubień, itp.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania niektórych celów przetwarzania np. w przypadku kontaktu w sprawie spłaty Twojego zadłużenia poprosimy o podanie danych, które pozwolą nam na zweryfikowanie osoby, której dane dotyczą.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez czas niezbędny do osiągniecia celu w jakim zostały pozyskane lub wycofania udzielonej zgody (wyłącznie w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody).

Udostępnienie danych podmiotom trzecim

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza Debt Recovery Sp. z o. o., jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

· Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę;
· Odbiorcą jest podmiot zarządzający Platformą lub realizujący inną usługę na zlecenie Administratora.
· Istnieją przyczyny prawne obligujące Administratora do udostępnienia danych osobowych.

Przekazywanie danych z poza obszaru EOG

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, a także na podstawie Umów powierzenia danych osobowych. Dane osobowe przekazywane poza EOG trafiać będą tylko do organizacji zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Masz prawo do otrzymania kopii danych przekazanych do kraju poza EOG.

Prawa Użytkownika względem Debt Recovery Sp. z o. o.

Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na nasze działania, jeśli uznasz że Twoje prawa zostały naruszone.

Kontakt użytkownika z Administratorem

Nasz sposób kontaktu z Użytkownikiem zależy od zakresu udzielonych przez Ciebie informacji oraz zgód. Jeśli zapragniesz skontaktować się z nami, skorzystaj z podanych poniżej form:

- telefonicznie, dzwoniąc na: (+48) 513 793 606.
- elektronicznie pisząc na: ochronadanych@debt-recovery.pl

 

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości informacji oraz ochronę Państwa danych osobowych Debt Recovery sp. z o.o. informuje, że: 

 • w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarzamy dane osobowe Naszych Klientów, Pracowników, Współpracowników, Wykonawców lub Partnerów Biznesowych i ich pracowników w jednym lub większej liczbie celów, które określamy poniżej; 
 • zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania;
 • dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres, jaki jest to niezbędne. 
 • zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia danych na osobę;

zapewniamy realizację praw osoby fizycznej przysługujących na mocy przepisów RODO, której dane przetwarzamy. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO możesz przeczytać tutaj (informacja o prawach na gruncie RODO) oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytaj tutaj (informacja o zgłoszeniu żądania). 

 • w sytuacji, gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:
  • sms na podany numer telefonu;
  • wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail;
  • listownie na podany adres zamieszkania;
  • lub umieszczając informację na stronie debt-recovery.pl 

Obowiązek informacyjny Debt Recovery sp. z o.o. względem: 

Co to jest obowiązek informacyjny?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”

Adres

Debt Recovery Sp. z o.o.
ul. Lwowska 10/26
00-658 Warszawa

Czynne: Pon- Pt 8 - 18

Kontakt

phone 513 793 578

phone 513 790 639

phone 513 793 606

phone 517 241 444

emailemail:windykacja@debt-recovery.pl

Dane firmy

Data wpisania do rejestru
przedsiębiorców: 18 kwietnia 2017 r.

KRS: 0000673964
NIP: 5272805358
REGON: 367088200