Polityka Prywatności użytkowników strony „www.facebook.com/Debt-Recovery-Sp-z-o-o-109456273966638” w serwisie społecznościowym Facebook

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzenia profilu firmowego w serwisie społecznościowym Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/Debt-Recovery-Sp-z-o-o-109456273966638 / (dalej zwanej Platformą).

Szanując prawa Użytkownika do informacji, opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która pozwoli Ci zrozumieć, w jakim celu prowadzimy nasz profil, jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy. Kierując się zasadą poszanowania prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z Platformy informacji, w tym informacji zawierających Dane Osobowe Użytkowników prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu Facebook wraz z aplikacjami wspomagającymi (np. Messenger) jest Facebook Ireland Ltd. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebook Ireland Ltd. dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Administrator Danych osobowych, pozyskiwanych przez profil Debt Recovery Sp. z o. o.

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników profilu firmowym prowadzonym w serwisie społecznościowym Facebook jest Debt Recovery
Sp. z o. o., Foksal 18, 00-382 Warszawa.

adres strony internetowej: www.debt-recovery.pl
adres e-mail: windykacja@debt-recovery.pl
telefon kontaktowy: (+48) 502 959 724

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym każdy użytkownik ma prawo się kontaktować w kwestii przetwarzania i ochrony danych osobowych w formie elektronicznej, pisząc na adres ochronadanych@debt-recovery.pl

Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie w celach:

- marketingu usług świadczonych przez Debt Recovery Sp. z o. o. oraz prowadzenia komunikacji z innymi użytkownikami wynikającej z łączącej strony relacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

- umożliwienia użytkownikom otrzymywania spersonalizowanych informacji marketingowych w szczególności o promocjach, produktach, konkursach prowadzonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit a) oraz c) RODO);

- statystycznych i analitycznych związanych z analizowaniem reakcji użytkowników na prowadzone za pośrednictwem „Platformy” akcji marketingowych np. analizowanie wejść, polubień, komentarzy, itp. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane przetwarzamy wyłącznie na podstawie określonych podstawach prawnych ich przetwarzania. Może być to:

- uzasadniony interes Administratora, który odnosi się do prowadzenia przez „Platformę” marketingu usług świadczonych przez Debt Recovery Sp. z o. o. oraz prowadzenia komunikacji z innymi użytkownikami wynikającej z łączącej strony relacji oraz prowadzenia zestawień statystycznych;

- realizacja umowy, która może wynikać z prowadzonej korespondencji;

- udzielona zgoda Użytkownika, w zakresie dostarczania spersonalizowanych informacji dotyczących łączącej strony relacji lub na żądanie użytkownika.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Możemy, zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w zakresie:

- adresu e-mail Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji)

- Imion i Nazwiska (podane w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);

- Płeć Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook);

- Datę urodzenia Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);

- Adres zamieszkania Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);

- Numer telefonu Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook lub podany w ramach prowadzonej korespondencji);

- Zdjęcie profilowe Użytkownika (podane w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook lub w zakresie wykorzystywanego komunikatora „messenger”);

- Inne dane podane w czasie odwiedzania Naszej Platformy, a wynikające z komentarzy, polubień, itp.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania niektórych celów przetwarzania np. w przypadku kontaktu w sprawie spłaty Twojego zadłużenia poprosimy o podanie danych, które pozwolą nam na zweryfikowanie osoby, której dane dotyczą.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez czas niezbędny do osiągniecia celu w jakim zostały pozyskane lub wycofania udzielonej zgody (wyłącznie w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody).

Udostępnienie danych podmiotom trzecim

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza Debt Recovery Sp. z o. o., jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

· Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę;
· Odbiorcą jest podmiot zarządzający Platformą lub realizujący inną usługę na zlecenie Administratora.
· Istnieją przyczyny prawne obligujące Administratora do udostępnienia danych osobowych.

Przekazywanie danych z poza obszaru EOG

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, a także na podstawie Umów powierzenia danych osobowych. Dane osobowe przekazywane poza EOG trafiać będą tylko do organizacji zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Masz prawo do otrzymania kopii danych przekazanych do kraju poza EOG.

Prawa Użytkownika względem Debt Recovery Sp. z o. o.

Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na nasze działania, jeśli uznasz że Twoje prawa zostały naruszone.

Kontakt użytkownika z Administratorem

Nasz sposób kontaktu z Użytkownikiem zależy od zakresu udzielonych przez Ciebie informacji oraz zgód. Jeśli zapragniesz skontaktować się z nami, skorzystaj z podanych poniżej form:

- telefonicznie, dzwoniąc na: (+48) 513 793 606.
- elektronicznie pisząc na: ochronadanych@debt-recovery.pl